Bij calamiteiten gebruik de intercom op de betaalzuil.

Welkom bij Amstel Parking


Amstel Parking exploiteert een tweetal parkeerterreinen in Amstelveen. De terreinen worden voornamelijk gebruikt door de bezoekers van de horecagelegenheden aan de Amstelzijde en omliggende bedrijven. Ook bezoekers van de op steenworp afstand liggende Ziggo Dome, Afas Live en de Johan Cruijff Arena weten onze terreinen steeds vaker te vinden. Middels een taxi of het openbaar vervoer bent u in slechts enkele minuten op één van deze locaties.

Het tarief op beide terreinen bedraagt € 2,25 per uur met een maximumdagtarief van € 13,50.

De toegangssystemen op beide terreinen zijn uit milieuoogpunt zonder tickets.

Beide terreinen werken met kentekenherkenning waardoor u sneller kunt inrijden. De slagboom opent automatisch nadat uw kenteken is gescand. Bij de uitgang wordt nogmaals uw kenteken gescand. In het display van de zuil staat het verschuldigde tarief. U kunt vervolgens (contactloos) betalen met uw betaalkaart. Als de slagboom bij de ingang niet automatisch opent, is uw kenteken niet herkend. U dient in dat geval gebruik te maken van uw betaalkaart bij zowel de ingang als de uitgang.

Op beide terreinen accepteren wij Maestro, V-Pay, Visa en Mastercard. Uiteraard kunt u ook contactloos betalen en met een gekoppelde betaalkaart in uw mobiele telefoon of smartwatch.

Conform de algemene voorwaarden kunnen wij een boete opleggen als u het terrein verlaat zonder te betalen (treintje-rijden). Als u een kwitantie wilt, kunt u na het afrekenen op het kwitantielogo van het touchscreen drukken.

Mocht u onverhoopt het terrein niet kunnen verlaten, gebruik dan de knop van de intercom op één van de betaalzuilen. Als het systeem geheel buiten werking is kunt u bellen met 06-83386544 of 0346-581592.

Algemene Voorwaarden Parkeren

1. Definities

Parkeerfaciliteit:

de parkeerterreinen met bijbehorende ruimten.

Amstel Parking,

in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder.

Parkeerder:

de eigenaar, houder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig, die het motorvoertuig in/op de parkeerfaciliteit heeft gebracht, dan wel vervoerd is door dat motorvoertuig.

Parkeerbewijs:

Het door de parkeerder gekozen en door Amstel Parking aangewezen middel – zoals een kentekenregistratie, creditcard, bankpas – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan Amstel Parking het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen.

Parkeergeld:

bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit Parkeer Management Systeem: systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

Parkeertarief:

het bij de ingang van de parkeerfaciliteit vermelde parkeertarief dat geldt per uur in de parkeerfaciliteit.

2. Verplichting Amstel Parking

Amstel Parking stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor 1 voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Tot de verplichting vannAmstel Parking behoort niet de bewaking van het voertuig.

3. Toegangseisen

3.1 Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een bij de ingang aangemelde bankpas of via het kentekenregistratiesysteem.
3.2 Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5,50 m., een maximale breedte van 2,10 m., en een maximaal gewicht van 3.500 kg.
3.3 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in- of op te rijden.
3.4 De in of op de parkeerfaciliteit geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel II/WA Verzekering enz.).
3.5 Amstel Parking is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien Amstel Parking dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Amstel Parking van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin.

4. Gebruikersvoorschriften

4.1 De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten. De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Amstel Parking (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.
4.2 In de parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets).
4.3 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
4.4 De parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
4.5 Het is verboden om:
  • a. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
  • b. in, op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
  • c. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
  • d. in de parkeerfaciliteit vuur te maken;
  • e. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;
  • f. in of op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Amstel Parking is verleend;
  • g. afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten
  • h. groenstroken te betreden
4.6 Het personeel van Amstel Parking is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Amstel Parking of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.
4.7 De maximale aaneengesloten parkeertijd bedraagt 30 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van €25,– per dag, voor elke dag of dagdeel dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van Amstel Parking om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.
4.8 De parkeerder en zijn voertuig dienen de parkeerfaciliteit uitsluitend te verlaten met gebruikmaking van dezelfde betaalpas en met hetzelfde voertuig met hetzelfde kenteken als bij binnenkomst van de parkeerfaciliteit. Het niet correct verlaten van de parkeerfaciliteit, al dan niet na betaling van de verschuldigde parkeergelden, is onder geen beding toegestaan, tenzij dit met goedkeuring van het personeel of de meldkamer gebeurt. Indien de parkeerder met zijn voertuig het terrein op een onjuiste wijze verlaat en/of zonder af te rekenen, is Amstel Parking gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen van €300,- en zulks onverminderd de rechten van Amstel Parking tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-) schade.

5. Parkeergeld en betaling

5.1 Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. Het Parkeer Management Systeem werkt op basis van kentekenregistratie c.q. kentekenherkenning. Als de slagboom bij de ingang niet automatisch opent, dient zowel bij de ingang als bij de uitgang de parkeerder dezelfde betaalpas te gebruiken. Het Parkeer Management Systeem berekent de verschuldigde parkeergelden aan de hand van de aanwezige tijd op de parkeerfaciliteit en de volgens Amstel Parking vastgestelde tarieven. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het Parkeer Management Systeem aangegeven tijdsduur beslissend zijn. De parkeerfaciliteit heeft een maximale vrije doorrijtijd van drie minuten. Na deze vrije doorrijtijd dient betaald te worden om de parkeerfaciliteit te verlaten.
5.2 Het parkeergeld dient te worden voldaan bij de betaalzuil van de uitrit als de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit verlaat, tenzij de parkeerder in het bezit is van een geldig en rechtmatig vooraf verstrekte uitrijkaart.
5.3 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval aan Amstel Parking, naast de verschuldigde parkeergelden, een schadevergoeding verschuldigd van €300,- en zulks onverminderd de rechten van Amstel Parking tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade.
5.4 Amstel Parking is vrij in het aanpassen van de parkeertarieven.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Tot de verplichting van Amstel Parking behoort niet de bewaking van het voertuig. Amstel Parking is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.
6.2 Amstel Parking is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Amstel Parking en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.
6.3 Amstel Parking is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Amstel Parking onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van Amstel Parking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
6.4 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Amstel Parking, de parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door Amstel Parking aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de parkeerder. Als de parkeerder zich niet binnen 24 uur na het veroorzaken van de schade meldt bij Amstel Parking, zal parkeerder aan Amstel Parking, naast het schade bedrag, een boete verschuldigd zijn van € 300,00.
6.5 Onder ‘parkeerder’ wordt in dit artikel mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.
6.6 In het geval een inzittende van zijn voertuig schade berokkent aan Amstel Parking is parkeerder gehouden op het eerste verzoek van Amstel Parking binnen een week na het verzoek de naam-adres-woonplaats-gegevens van de betreffende inzittende te verstrekken zodat Amstel Parking de door haar geleden schade op de betrokkenen inzittende kan verhalen. Bij het niet tijdig verstekken van de gegevens aan Amstel Parking, zal Amstel Parking de bestuurder aanspreken op grond van wanprestatie/onrechtmatige daad/groepsaansprakelijkheid.
6.7 In het geval van vernielingen of andere schade houdt Amstel Parking zich alle rechten voor om strafrechtelijke aangifte te doen tegen parkeerder en/of de schade berokkenende inzittende. Voor het doen van die aangifte heeft Amstel Parking de identiteitsgegevens van de schade berokkenende inzittende nodig. Parkeerder is verplicht om die gegevens te verstrekken op het eerste verzoek van Amstel Parking en zulks binnen een week na dat verzoek. Amstel Parking zal deze gegevens enkel gebruiken om aangifte te doen en om de door haar geleden schade te kunnen verhalen. Amstel Parking zal de gegevens conform artikel 8 verwerken, zoals ook hierna in artikel 8 nader gespecificeerd.

7. Niet-nakoming

7.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan Amstel Parking alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.
7.2 Indien Amstel Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Amstel Parking te vergoeden.
7.3 Amstel Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan Amstel Parking, heeft voldaan.
7.4 Amstel Parking is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft.
7.5 Amstel Parking is gerechtigd een achtergelaten auto zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de parkeerder te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Amstel Parking), zowel binnen als buiten de parkeerfaciliteit. Een auto welke 30 aaneengesloten dagen in de parkeerfaciliteit geparkeerd heeft gestaan, zal als achtergelate worden gekwalificeerd. Een auto mag door Amstel Parking zonder nadere ingebrekestelling worden verkocht of worden vernietigd (naar keuze van Amstel Parking) indien deze meer dan 30 dagen als achtergelaten wordt gekwalificeerd en de gehele dan openstaande schuld aan de parkeerder tussentijds niet is voldaan. Na verkoop van de auto, zal de parkeerder van de auto alleen van zijn schuld aan Amstel Parking bevrijd zijn, als de opbrengst van de auto hoger is dan deze schuld. Het eventuele saldo zal aan de parkeerder worden uitgekeerd.

8. Privacy

8.1 Op de parkeerfaciliteit, bij o.a. de in-/uitritten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na drie weken gewist, behoudens indien Amstel Parking die moet afstaan aan het bevoegd gezag. Tevens kunnen beelden langer bewaard worden indien Amstel Parking zal moeten aantonen dat er sprake is van schade aan haar eigendommen of gederfde inkomsten door onder meer het zogenoemde “treintje rijden”. Het Parkeer Management Systeem registreert zowel bij de ingang als bij de uitgang de betaalpasgegevens en het kenteken van het voertuig. De betaalpasgegevens zijn gecodeerd en niet op detail inzichtelijk voor Amstel Parking of haar personeel. De geregistreerde kentekens worden na 30 dagen verwijderd, tenzij het betreffende voertuig door Amstel Parking in het Parkeer Management Systeem is geblokkeerd wegens het niet nakomen van de algemene voorwaarden door de parkeerder.

9. Overige bepalingen

9.1 Afspraken met personeelsleden van Amstel Parking binden deze laatste niet, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Amstel Parking schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
9.2 Voor zover enig beding in de tussen Amstel Parking en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.
9.3 Amstel Parking is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.5 Amstel Parking heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst (kortparkeren of stallingsovereenkomst) moeten binnen bekwame tijd nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij Amstel Parking. Een klacht kan worden ingediend per brief, gericht aan het adres van Amstel Parking. De parkeerder ontvangt na een bij Amstel Parking ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.
9.6 Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam
9.7 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar
Meander Pension Fund B.V. h.o.d.n. Amstel Parking
Straatweg 144b
3603 CS Maarssen
KvK 28060687

Telefoonnummer tijdens kantooruren+31 (0)346 581 592
Telefoonnummer buiten kantooruren+31 (0)6 833 865 44

Email: eb@cantorholding.nl Postadres: Straatweg 144b, 3603 CS Maarssen